Systemy oczyszczania ścieków domowych w porównaniu z komunalnymi

W ramach działań komunalnych, oczyszczanie ścieków odbywa się albo w oczyszczalniach komunalnych, albo za pomocą indywidualnych domowych systemów oczyszczania. Czym one się różnią?

W artykule przyjrzymy się bliżej zarówno domowym, jak i komunalnym systemom oczyszczania ścieków, zwracając uwagę na ich różnice.

Oczyszczanie ścieków z gospodarstw domowych musi być realizowane w taki sposób, aby:

  • nie wpływało na jakość wody pitnej,
  • uniemożliwiało bezpośredni kontakt ludzi ze ściekami,
  • zapobiegało dostępowi gryzoni, owadów i innych wektorów chorób do ścieków,
  • spełniało obowiązujące przepisy i normy środowiskowe.

Systemy oczyszczania ścieków w gospodarstwach domowych

Nieruchomości, które nie są podłączone do miejskich sieci kanalizacyjnych, radzą sobie z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków przy użyciu przydomowych oczyszczalni ścieków.

Typy domowych systemów oczyszczania ścieków obejmują:

Funkcjonowanie domowych systemów oczyszczania ścieków

W domowych systemach oczyszczania, ścieki z gospodarstw domowych są zbierane w zbiorniku septycznym lub komorze oczyszczalni. W tym miejscu, cięższe elementy stałe opadają na dno tworząc osad, podczas gdy tłuszcze i inne lżejsze substancje wznoszą się na powierzchnię, tworząc warstwę szumowin. Proces ten, znany jako sedymentacja, pomaga usunąć większe zanieczyszczenia.

Oczyszczanie ścieków odbywa się za pomocą mikroorganizmów, które rozkładają zanieczyszczenia w obecności tlenu (proces tlenowy) lub w jego braku (proces beztlenowy).

Po przetworzeniu, oczyszczone ścieki są rozprowadzane w gruncie poprzez systemy drenażowe, takie jak rowy absorpcyjne, złoża filtracyjne, systemy ewapotranspiracyjne, kopce drenażowe, oraz metody nawadniania powierzchniowego lub podpowierzchniowego.

Dodatkowe etapy oczyszczania mogą obejmować napowietrzanie i dezynfekcję, na przykład za pomocą promieniowania UV, co pozwala na jeszcze dokładniejsze usunięcie zanieczyszczeń.

Poradnik dotyczący systemów oczyszczania ścieków

Oczyszczalnie ścieków, zarządzane przez władze publiczne, odpowiadają za oczyszczanie ścieków pochodzących z gospodarstw domowych.

Ścieki, w tym odpady z kuchni, łazienek i toalet, są odprowadzane do systemu kanalizacyjnego. Te zebrane z domostw nazywane są ściekami i transportowane są przez sieć kanalizacyjną do oczyszczalni, gdzie poddawane są trójstopniowemu procesowi oczyszczania: pierwotnemu, wtórnemu i trzeciorzędowemu.

W trakcie tych etapów stosuje się metody biologiczne i fizyczne do eliminacji patogenów z wody, która następnie jest bezpiecznie wprowadzana z powrotem do środowiska wodnego.

  • Pierwszy etap, obróbka pierwotna, polega na sedymentacji, gdzie cząstki stałe opadają na dno zbiorników, tworząc osad, a lżejsze materiały unoszą się na powierzchni, tworząc szumowiny.
  • Następnie, osad jest poddawany procesowi zwanemu trawieniem osadu, gdzie bakterie rozkładają materiał. Trawienie osadu może generować metan, używany do produkcji energii, lub przekształcać osad w materiał możliwy do wykorzystania jako nawóz po odpowiednim przetworzeniu.
  • W obróbce wtórnej, odpady są dalej rozkładane przez bakterie w obecności tlenu.
  • Podczas trzeciorzędowego oczyszczania, toksyczne substancje są eliminowane, a oczyszczona woda jest przechowywana w lagunach, aby usunąć pozostałe składniki odżywcze.
  • Po etapie trzeciorzędowego oczyszczania, woda może być bezpiecznie zwrócona do naturalnych cieków wodnych, takich jak oceany, rzeki czy estuaria.

Przed zwolnieniem, woda jest testowana, aby zapewnić, że nie zawiera szkodliwych substancji, które mogłyby zaszkodzić lokalnej florze i faunie. Jakość tej wody jest na tyle wysoka, że nie powinna stanowić zagrożenia dla jakości wód ani zdrowia lokalnej społeczności.

Różnice między oczyszczalniami ścieków domowymi a komunalnymi

Instalacja domowych oczyszczalni ścieków wymaga zatrudnienia licencjonowanych specjalistów, którzy ocenią teren pod kątem jego przydatności do takiej instalacji. Wybór odpowiedniego typu oczyszczalni zależy od wielu czynników, takich jak topografia, rodzaj gleby i inne warunki lokalne. Każdy domowy system oczyszczania ścieków musi uzyskać akceptację od odpowiednich władz lokalnych. Z kolei za projektowanie, budowę, utrzymanie i eksploatację oczyszczalni komunalnych odpowiadają samorządy.

Oczyszczalnie domowe są przeznaczone do obsługi ścieków z pojedynczej nieruchomości, zazwyczaj znajdujących się w miejscach, gdzie nie ma dostępu do miejskiej kanalizacji, podczas gdy oczyszczalnie komunalne służą do przetwarzania ścieków z całych społeczności lub regionów.

Systemy domowe są projektowane do radzenia sobie z mniejszymi ilościami ścieków, w przeciwieństwie do oczyszczalni miejskich, które są przystosowane do obsługi dużych wolumenów odpadów generowanych przez liczne populacje.

5/5 - (2 votes)

Autor: inż. Mariusz Krupa